o nás nabízené služby reference staveb certifikace aktuality kontakt  
  Politika jakosti Environmentální politika  
 ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA
 
 Vedení MSS Ostrava s.r.o. vyhlašuje svou environmentální politiku s přesvědčením, že bude kladně přijata všemi zaměstnanci, obchodními partnery, regionálními orgány státní správy
a širokou veřejností.
 Cílem organizace je dosáhnout a udržovat v oblasti ochrany životního prostředí takové úrovně řídící a organizační činnosti, která dovolí minimalizovat negativní vliv naší průmyslové činnosti na životní prostředí a která se kladně projeví v jakosti produkce a v úrovni bezpečnosti práce.
 Systémovým přístupem k ochraně životního prostředí chce MSS Ostrava s.r.o. dosáhnout zlepšování životních podmínek v nejbližším okolí, kterého se stavební činnost MSS Ostrava s.r.o. bezprostředně dotýká.1. Všeobecné zásady.
 
  - Ochrana životního prostředí je jedním z prioritních úkolů společnosti.
  - Základem péče o životní prostředí je účinný řídící systém – systém environmentálního
    managementu.
 
2. Jednotný systém řízení
 
  - Implementace environmentální problematiky bude prováděna do organizačních a řídících
    norem. Environmentální politika, environmentální cíle, programy a příslušné postupy budou
    postupně integrovány do řízení MSS Ostrava s.r.o.
 
3. Soulad s environmentálními zákony
 
  - Dodržování legislativních požadavků na ochranu životního prostředí a jejich aktivní uplatňování
    je základem pro kontinuální proces zlepšování environmentálního profilu.
 
4. Neustálé zlepšování
 
  - Budeme neustále zdokonalovat procesy environmentálního řízení a environmentální profil
    v souladu     s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, požadavky zákazníků    
   a očekáváním veřejnosti.
 
5. Informovanost a komunikace
 
  - Pravidelně budeme poskytovat informace akcionářům, zaměstnancům, veřejnosti
    a veřejnoprávním orgánům. Průběžně budeme komunikovat s orgány místní samosprávy,
    občanskými iniciativami či zákazníky o environmentální problematice.
 
6. Výrobky a služby
 
  - Budeme poskytovat takové výrobky a služby, které nemají negativní vliv na životní prostředí
    a které lze recyklovat, opakovaně používat nebo bezpečně zlikvidovat.
 
7. Technologické procesy a zařízení
 
  - Budeme vyvíjet, projektovat, provozovat zařízení a provádět činnosti s ohledem na účinné
   využívání energie a materiálů, na šetrný vztah k životnímu prostředí a respektování principu
   udržitelného využívání obnovitelných zdrojů.
 
8. Dodavatelé
 
  - Budeme prosazovat, aby zásady environmentální politiky postupně uplatňovali i dodavatelé
   surovin, polotovarů, výrobků a služeb a aby se dostali do souladu s našimi environmentálními
   kritérií.
 
9. Havarijní připravenost
 
  - Tam, kde existují činnosti či místa s možnosti vzniku mimořádné situace, vypracujeme havarijní
    plány polotovarů, a zajistíme jejich pravidelné přezkušování.
 
10. Vzdělávání zaměstnanců
 
  - Budeme systematicky připravovat a motivovat naše zaměstnance, aby prováděli své činnosti
    environmentálně odpovědným způsobem.
 
11. Dokumentování
 
  - Environmentální politika bude dostupná všem zaměstnancům, zákazníkům, široké veřejnosti
    a orgánům státní správy.


 Vyhlášením environmentální politiky se vedení MSS Ostrava s.r.o. zavazuje ke stanovení environmentálních cílů a cílových hodnot zaměřených na prevenci znečišťování životního prostředí a jejich přístupnosti pro veřejnost.
 
V Ostravě 1. července 2005
prokurista Bohumír Ricka